Säkerhet / Krisberedskap

Sakerhet Krisberedskap Top

För oss på Thomas Cook står resenärernas säkerhet alltid i främsta rummet. Vårt säkerhetsarbete omfattar hela organisationen och handlar både om förebyggande säkerhetsåtgärder och om krisberedskap.

Vi följer alltid Utrikesdepartementets rekommendationer och arrangerar inte resor till länder eller områden som Utrikesdepartementet avråder från att resa till.

Thomas Cook följer alltid de lagar, regler och normer som gäller i de länder vi verkar i, till exempel gällande arbetslagstiftning, bygg och säkerhetsnormer. Vi kontrollerar också att de vi samarbetar med följer de regler och den lagstiftning som finns i landet.

Här följer svar på de vanligaste frågorna angående Thomas Cooks säkerhetsarbete.


Hur bedömer ni som researrangör om ett resmål är säkert eller inte?

Innan vi öppnar ett nytt resmål gör vi alltid en bedömning av resmålet ur säkerhetssynpunkt. I denna bedömning lyssnar vi såväl på våra egna experter som på oberoende bedömare. Vi värderar områdets historik och tidigare erfarenheter samt tittar på den infrastruktur som finns, allt ifrån sjukhus och hälsovård till vägnät, transportmedel, brandväsen och ordningsmakt m.m. Vi diskuterar också säkerhet med våra lokala samarbetspartners.

Hur kan jag veta att mitt hotell är säkert?

Vi kontrollerar alltid att de hotell vi arbetar med uppfyller de säkerhetskrav den nationella lagstiftningen i landet ställer och att de har de licenser och försäkringar vi kräver. Vi genomför också återkommande säkerhetskontroller på hotellen, där vi arbetar efter en internationell idealstandard avseende säkerhet som vi vill att våra hotell ska uppnå.

Vad gör ni om ett hotell brister i säkerhet?

Upptäcker vi svagheter och brister på ett hotell påtalar vi givetvis det. Vi ger också konkreta förslag till förbättringar, vilka sedan aktivt följs upp. Hotell som inte vill korrigera påtalade brister eller samarbeta med oss vad gäller säkerhetsförbättringar avslutar vi samarbetet med. Samma sak gäller för utfärder och transporter.

Hur många arbetar med säkerhet hos er?

All vår personal har fått utbildning i säkerhet och krishantering. Det sker redan under grundutbildningen och byggs sedan på under tjänstgöringen och anpassas till den position man har. Vidare har vi tillgång till egen säkerhetsexpertis inom Thomas Cooks världsomspännande organisation. Samtidigt har vi också ett samarbete med oberoende experter och internationella organisationer i hälso- och säkerhetsfrågor.

Här följer svar på de vanligaste frågorna angående Thomas Cooks krisberedskap.


Hur ser Thomas Cooks krisberedskap ut?

Vår krisberedskapsplan omfattar hela vår organisation och alla de länder vi arbetar i. Planen är uppbyggd för att kunna genomföra en snabb mobilisering av resurser, och snabbt hämta in korrekt och relevant information. Detta för att sedan snabbt kunna agera och ingripa med rätt resurser på ett förnuftigt och effektivt sätt.

Av vem och hur har den utarbetats?

Krisberedskapsplanen har utarbetats av säkerhetsansvarig tillsammans med våra krisledare i olika delar av vårt företag. Den bygger på många års tidigare erfarenheter och lärdomar, samtidigt är det en levande plan som kontinuerligt uppdateras och anpassas till ny teknik, nya hjälpmedel och inte minst nya erfarenheter och kunskaper.

När aktiveras den?

Vårt nordiska kriscenter är bemannat dygnet runt. De tar emot rapporter om incidenter från hela världen, bedömer dem och informerar relevanta personer i organisationen. De kan även höja beredskapen eller aktivera krisorganisationen och situationen kräver det.

Vad kan jag få för hjälp som enskild person om jag drabbas av en kris?

Om du eller din familj drabbas av en olycka eller något annat oväntat, hjälper vi dig naturligtvis på plats. På resmålen har vi rutiner och tillgång till experthjälp, både lokalt och genom de försäkringsbolag vi samverkar med. Vi kan också bistå i det uppföljande arbetet som i regel sker hemma.

Vilka om och avbokningsregler gäller till osäkra resmål?

Vi följer alltid noga UD:s reserekommendationer, om UD avråder från resor till ett visst område så avbokar vi resor dit. Om UD inte avråder så gäller normala om- och avbokningsregler.